Lian He Zhao Bao, 16 May 2015: Service Ambassador Module Launch in Tanjong Pagar Town Council

Lian He Zhao Bao